Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c07/h02/mnt/113724/domains/dov.no/html/wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-includes/cart.class.php on line 434

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /nfs/c07/h02/mnt/113724/domains/dov.no/html/wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-includes/cart.class.php on line 444
Sikkerhetsdatablad | Dør og Vindusvern

Sikkerhetsdatablad

SIKKERHETSDATABLAD

 1. Namnet på produktet og bedriften

PRODUKTNAMN: LINOLJEMÅLING

 

PRODUSENT: Ottossons Färgmakeri AB org. Nr. 556614-5354

 

ADRESSE:  Lillegårdsvägen 14, S- 247 70 GENARP

TELEFON: +46 040-48 25 74

FAX:            + 46 040-48 26 70

E-POST:      www.ottossonfarg.com

 

 1. Stoffets samansetning og klassifisering

STOFF: Svensk kaldpressa kokt linolje. Innhald i %: 25-50 %

CAS nr. 8001-26-01

Pigment                                                Innhald i %: 50-75%

Titandioxid                                                CAS nr. 13463-67-7

Zinkoksid                                                                   1314-13-2      R50/53

Natulig jernoksid, oker, terra                              7778-18-9, 068611-44-9,

7631-86-9,1344-28-1

Kunstig framstilte jernoksider                            1309-37-5,1317-61-9

Ultramarinblå                                                           57455-37-5

Kromoksidgrønt             1308-38-9

Bensvart                     7758-87-4

Øvrige organiske pigment             1328-53-6, 147-14-8

Tørkemiddel Innhald i %: 0.4%

Koboltzirkoniumkarboxilat                                 Xn helseskadeleg

 

Kommentar til samansetninga:

Målinga innehelg ingen løysemiddel. Innhaldet av pigment er avhengig av fargen. Risikofraser for Zinkoksid R50/53 er ikkje gjeldande for vår linoljemåling. Vi viser til testrapport 142/03 Toxicon AB, oktober 2003. Innhaldet av koboltzirkoniumkarboxilat i målinga er under grenseverdien for merking

 

 1. Farlige egenskaper

Helserisiko: Det er ingen kjende helsefarer. Ved konsentrert oksidasjon kan det oppstå irritasjon i augene. Sørg for god lufting.

Miljø: Det er ikkje eit miljøskadeleg/farleg produkt.

Brannfare: Det er ikkje eit brannfarleg, men eit brennbart produkt.

NB!! Filler og papir som er brukt under måling kan sjølvantenne. Dei skal leggast i vatn og kastast i brannsikker dunk med lokk.

 1. Førstehjelp

MÅLING I AUGENE: Skyll godt med vatn

HUDKONTAKT:         Vask med såpe og vatn

SVELGING:                  Drikk vatn eller mjølk. Kontakt lege dersom ein har svelget                                                       større mengder.

 

 1. Ved brann

Brannslokking: Bruk CO2, pulver eller skum. Bruk ikkje vatn.

Øvrig informasjon: Tørka linoljemåling er i brannklasse 2.

 

 1. Tiltak ved utslepp/søl

Tørk opp søl med sand, jord eller liknande. Unngå/forhindr utslepp i vassdrag, avløp og i naturen elles.

 

 1. Handtering og lagring

Personleg verneutstyr, sjå punkt 8. Lagrast tørt og kaldt. Målinga toler frost. Risiko for sjølvantenning. Bløyt brukte filler, papir, i vatn og kast i brannsikker dunkmed lokk.

 

 1. Forebyggende sikkerthetstiltak

Sørg for god ventilasjon.

Bruk hansker ved langvarig og gjentakende kontakt.

Bruk vernebriller ved fare for sprut.

 

 1. Fysikalska og kjemiske egenskaper

Konsistens:                Tjuktflytande veske. Viskositet 10-15 P.

Farge:           Alt etter pigmentsamansetting

Flampunkt:                 〉  150°C

Densitet:                     kg/m3 1500-1900

Löslighet: Løyser seg ikkje i vatn

Løysemiddel:             Inneheld ingen løysemiddel

 

 1. Stabilitet og reaksjonsevne

Det er eit stabilt produkt dersom ein fyl anbefalingane om oppbevaring og handtering. Blir det utsett for høge temperatuerer kan helseskadelege nedbrytningsprodukt  oppstå. Oppbevarast adskilt frå oksidernede material, sterkt alkaliske og sure stoff/substanser. Ver merksam på risikoen for sjølvantenning i filler, trassel, og papir som vert brukt til opptørking av søl/under måling, spesialt ved stor lufttilførsel.

 

 1. Giftinformasjon

Kan gi irritasjon i auga ved kraftig oksidasjon. Sørg for god lufting.

 

 1. Økologisk informasjon

Der fins ikkje økotoksokologiske data. Produktet inneheld inga ämnen som är av betydelse ur miljöfarlighetssynpunkt i förekommande koncentrationer.

 1. Avfallshandtering

Unngå utslepp i avløp.

Lever avfall i samråd med lokale avfallsplaner.

 

 1. Transportinformasjon

Følg nasjonale regler i forhold til transport.

UN gruppe :

ADR/RID (land) KLASSE: ikkje farleg gods

IMGD (sjø)           KLASSE: ikkje farleg gods

IATA (fly)             KLASSE: ikkje farleg gods

MARINE POLLUTANT:      Nei

 

 1. Klassifisering/merking

Ikkje märkningspliktig

 1. Øvrig informasjon

Dette sikkerhetsdatabladet vart laga 01.02.2010. Oversett til norsk 20.12.2010.  All informasjon i dette databladet er i forhold til svensk regelverk, dersom du ønsker meir informasjon, om noko er usikkert, ta kontakt på post@dov.no